SISTEM BBS - SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Verzija 1.0,   7. september 2016


1. Splošne določbe


1. člen


Družba FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik) v okviru svoje gospodarske dejavnosti razvija, vzdržuje in trži Sistem BBS.

Splošni pogoji najema in uporabe Sistema BBS (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank ter določajo pogoje za zagotavljanje storitev sistema, in sicer:
Te splošne pogoje lahko dopolnijo posebni dogovori med pogodbenima strankama, ki morajo biti sklenjeni v pisni obliki. Kadar splošni pogoji in posebni dogovori niso usklajeni, primarno velja vsebina posebnih dogovorov.


2. Firma ponudnika


2. člen


Firma ponudnika se glasi: FLYFISH TECHNOLOGIES, napredne rešitve, d.o.o. in skrajšana firma se glasi: FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o.

Družba je bila registrirana dne 6. avgusta 2012 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 2012/30362.

Družba je davčni zavezanec za DDV z identifikacijo SI65248350.


3. Pogoji in postopki za sklenitev najemne pogodbe


3. člen


Družba FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o. nastopa kot ponudnik Sistema BBS, katere najemnik opreme in storitev je lahko fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: najemnik).

Ponudnik bo sklenil najemno pogodbo z vsako polnoletno fizično ali pravno osebo, če bodo obstajale tehnične možnosti in če ne bo upravičenih komercialnih ali finančnih zadržkov, ki bi kazali na to, da najemnik ne bo poravnaval dogovorjenih obveznosti. Ponudnik si pridružuje pravico, da v posameznih primerih ponudi samo možnost daljšega predplačila storitev.

Najemnik mora za sklenitev razmerja predložiti v celoti, resnično in natančno izpolnjeno najemno pogodbo in predložiti zahtevane priloge.

4. člen


Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

Aktivacija storitev bo izvedena takoj, ko bo to mogoče, oziroma po dogovoru med ponudnikom in najemnikom.

5. člen


Družba FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o. je v pogodbenem odnosu zgolj z najemnikom, zato ni zavezana preverjati, ali je najemnik pridobil dovoljenja in soglasja, ki jih zahteva zakonodaja in drugi pogodbeni odnosi. Posledično, družba FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti iz tega naslova.


4. Kvaliteta storitve


6. člen


Ponudnik se zavezuje nuditi storitve v dogovorjenem obsegu. Čas razpoložljivosti storitev sistema je od 00:00 do 24:00, vse dni v letu.

Ponudnik si pridružuje pravico za začasno prekinitev delovanja sistema zaradi vzdrževanja in nadgradenj. Načrtovane prekinitve bodo objavljene na način, kot to določa člen 13.

7. člen


Za vsebino je odgovoren najemnik.

Ponudnik bo na zahtevo uradnega organa umaknil sporne vsebine. Taka zahteva je lahko tudi razlog za ukrep onemogočanja upravljanja z vsebinami.

8. člen


V primeru okvar sistema ali njegovih komponent bo ponudnik na lastne stroške kril vsa popravila, ki niso posledica neskrbnega ravnanja s strani najemnika. Najemnik se zavezuje, da bo ponudniku ali njegovemu pooblaščenemu izvajalcu nudil neoviran dostop do opreme.

9. člen


Ponudnik ni odgovoren za napake in okvare, ki niso v njegovi domeni (izpad električne energije, nedelujoče internetno omrežje, ipd.).

10. člen


Z namenom zagotavljanja kvalitetne storitve in preprečevanja morebitnih zlorab ima družba FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o. pravico spremljati uporabo storitev.


5. Ravnanje z najeto opremo


11. člen


Oprema Sistema BBS je v lasti družbe FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o., ki je upravičena z njo upravljati.

Najemnik se zavezuje, da bo z opremo ravnal kot skrben gospodar. Najemnik je dolžan poravnati škodo, ki bi na tej opremi nastala po njegovi krivdi neposredno ali posredno (nezadostno zavarovanje pred krajo ali vandalizmom, ipd.). Najemnik je dolžan poravnati tudi škodo, če v primeru višje sile ne ravna s potrebno skrbnostjo (ob nevarnosti udara strele ne izklopi opreme iz električnega omrežja, če v času grozeče naravne nevarnosti ne zavaruje opreme, ipd.).

12. člen


Po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe je najemnik dolžan opremo, ki jo je prevzel v najem za čas trajanja najemne pogodbe, izročiti ponudniku v roku osmih (8) dni. Ponudnik bo najprej skušal opremo pri najemniku prevzeti sam, po predhodnem dogovoru. V kolikor ponudnik opreme ne prevzame iz razlogov na strani najemnika (nedosegljivost najemnika ali napačni kontaktni podatki, ipd.), je najemnik dolžan v tem roku sam vrniti opremo na lastne stroške.

Najemnik je dolžan vrniti delujočo in nepoškodovano opremo. V primeru nevračila opreme oziroma vračila poškodovane ali nedelujoče opreme, se le-ta zaračuna najemniku po veljavnem ceniku.


6. Zagotavljanje informacij in korespondenca med pogodbenima strankama


13. člen


Ponudnik bo zagotavljal splošne informacije o stanju sistema in načrtovanih spremembah na straneh portala http://bbs.flyfish-tech.com.

Informacije, ki imajo neposreden vpliv na najemnika, bo ponudnik pošiljal neposredno po elektronski pošti.

O vsaki načrtovani motnji uporabe storitev, ki bo predvidoma daljša od ene (1) ure, bo ponudnik obvestil najemnika najmanj sedem (7) dni pred izvedbo.

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, cenika, opustitvi ali trajni spremembi storitve bo ponudnik obvestil najemnika najmanj devetdeset (90) dni predno stopi v veljavo.

14. člen


Najemnik je dolžan nedelovanje storitev ali napako v delovanju storitev prijaviti takoj, ko to zazna.

15. člen


Najemnik je dolžan pisno sporočiti spremembe podatkov navedenih na pogodbi, pogojev in podatkov, ki vplivajo na najemno pogodbo ali njeno izvrševanje, najkasneje v osmih (8) dneh po nastanku spremembe.

16. člen


Najemnik lahko stopi v stik s ponudnikom preko BBS portala http://bbs.flyfish-tech.com, elektronskega naslova bbs @ flyfish-tech.com ali telefonske številke +386 65 55 66 55.

Za korespondenco, kjer je zahtevana identifikacija najemnika in pisna zahteva, se uporablja BBS portal.

17. člen


Ponudnik bo najemniku dodelil uporabniško ime in geslo za dostop do BBS portala in uporabe storitev. Najemnik se zavezuje, da bo s temi podatki ravnal skrbno in v primeru zlorabe nosil vse posledice.

18. člen


Ponudnik pričakuje, da bo najemnik poskrbel za nemoten prejem elektronskih sporočil iz domene flyfish-tech.com z njenim vpisom v seznam zaupanja vrednih pošiljateljev. S tem se bo najemnik izognil preusmeritvam ponudnikovih elektronskih sporočil med nezaželeno pošto.


7. Zaračunavanje in plačevanje storitev, reševanje reklamacij


19. člen


Ponudnik bo do 5. v mesecu izdal najemniku en račun za vse storitve tekočega meseca.

V primeru, da najemnikova mesečna obveznost ne presega 20 €, bo ponudnik izdajal račune vsake tri (3) mesece z vrednostjo vsote v tem obdobju. V prvem letu najema bo ob koncu koledarskega leta to obdobje po potrebi skrajšano tako, da se bo naslednji interval začel z januarjem.

Ponudnik bo izdajal račune v elektronski obliki, kot pdf dokumente pripete k sporočilu poslanemu na elektronski naslov izbran s strani najemnika.

Če najemnik do 6. v mesecu ne prejme predvidenega računa, je o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti ponudnika. V nasprotnem se šteje, da je račun prejel.

20. člen


Rok za plačilo računa je 8 dni.

Kadar račun ni plačan v roku, ponudnik pošlje najemniku obvestilo po elektronski pošti. V primeru, da račun ni plačan niti osem (8) dni po preteku datuma valute, bo ponudnik poslal opomin v fizični obliki po pošti, za katerega si pridružuje zaračunati stroške pošiljanja.

Če račun ni plačan niti petnajst (15) dni po preteku datuma valute, se šteje, da najemnik odstopa od pogodbe.

21. člen


Najemnik lahko poda reklamacijo na izstavljen račun pisno najkasneje v roku trideset (30) dni.

Ponudnik se zavezuje pisno odgovoriti najkasneje v roku petnajst (15) dni od prejema reklamacije. Če odgovor ni podan v tem roku in ne obstajajo utemeljeni razlogi za njegovo podaljšanje, se šteje, da je reklamaciji ugodeno.

Reklamacija zoper izstavljen račun ne zadrži obveznosti plačila. V primeru ugodene reklamacije na nedelovanje ali moteno delovanje storitev bo ponudnik na naslednjem računu odštel proporcionalni znesek za obdobje ugodene reklamacije.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za izgubljeni dobiček, posredno ter nepremoženjsko škodo.


8. Sprememba najemnega razmerja


22. člen


Ponudnik lahko dodaja nove storitve, opušča in spreminja obstoječe. O spremembah bo ponudnik obveščal najemnika na način, kot to določa člen 13.

V kolikor najemnik ne odstopi od pogodbe v roku devetdeset (90) dni od objave, se šteje, da se s spremembo strinja in jo sprejema.

23. člen


Vsako želeno spremembo najema nabora storitev je najemnik dolžan sporočiti pisno. Ponudnik bo spremembo, v kolikor je le-ta mogoča, opravil predvidoma do zadnjega dne tekočega meseca.

Najemnina za spremenjen nabor se obračuna v naslednjem mesecu, po katerem je bila sprememba izvršena. V kolikor se storitve plačujejo za obdobja daljša od enega meseca in kumulativno povečanje najemnine v tem intervalu ne presega vrednosti 20 €, bo razlika upoštevana na naslednjem rednem računu. V primeru večje vrednosti bo ponudnik izdal vmesni račun.

24. člen


Najemno razmerje se lahko prenese med osebami, če se obstoječi najemnik in prevzemnik o tem sporazumeta in prevzemnik zadosti pogojem, ki veljajo za novo sklenitev najemnega razmerja.

Najemnik mora poslati pisno zahtevo za prenos ponudniku, ki mu nato v podpis pošlje aneks. Najemnik mora zagotoviti, da aneks podpiše tudi prevzemnik.

25. člen


Prejšnji člen se smiselno uporablja tudi v drugih primerih, ko najemnik, ki je fizična oseba, umre, ali ko se najemnik, ki je pravna oseba, preoblikuje, razdruži, združi, pridruži, ipd.


9. Prenehanje najemnega razmerja


26. člen


Najemnik lahko kadarkoli pisno odpove najemno pogodbo.

27. člen


Ponudnik lahko odpove pogodbo, če najemnik kljub pisnemu opozorilu krši pogodbo, te splošne pogoje ali veljavne predpise.

Ponudnik lahko odpove pogodbo tudi v primeru osebnega stečaja, stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije najemnika. O okoliščinah, ki bi vodile do uvedbe teh postopkov, je najemnik dolžan obvestiti ponudnika.

28. člen


Prenehanje učinkuje z zadnjim dnem, za katerega je še plačana najemnina. Takrat lahko ponudnik najemniku nemudoma ukine vse storitve.


10. Pridobitev, obdelava in hranjenje podatkov


29. člen


Pravne podlage za obdelavo in hranjenje osebnih podatkov s strani ponudnika so določene v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami).

Ponudnik lahko preveri resničnost, točnost in natančnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino najemnika, na katerega se nanašajo.

Najemnik s podpisom pogodbe soglaša, da lahko ponudnik z namenom izvrševanja najemne pogodbe ter varstva pravic in obveznosti obeh pogodbenih strank, pri kateremkoli upravljavcu osebnih podatkov (javnega ali zasebnega prava) v skladu z veljavno zakonodajo preveri resničnost posredovanih podatkov oziroma zahteva njihovo posodobitev.

30. člen


Podatki, ki se nanašajo na najemno razmerje, so poslovna skrivnost ponudnika.

Družba FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o. lahko po lastni presoji podatke posreduje tudi tretjim osebam s katerimi je v poslovnem odnosu, kadar je to potrebno za izvrševanje najemne pogodbe.

31. člen


Katalogi zbirk osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o., ne zadostijo pogojem novele Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A, Ur. l. RS, št. 67/2007), zato niso javno objavljeni v Registru zbirk Informacijskega pooblaščenca.

Osebni podatki, ki jih o najemniku hrani in obdeluje ponudnik, so v primeru fizične osebe: ime in priimek, davčna številka, poštni naslov, e-mail naslov, telefon, uporabniško ime in geslo. V primeru pravne osebe so podatki: firma, davčna številka, poštni naslov, e-mail naslov kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe, uporabniška imena in gesla.

Dodatno, ponudnik hrani in obdeluje tudi dogodke znotraj sistema. Osebni podatki vezani na dogodke so: IP naslov uporabnika, dan in ura uporabe sistema ter vrsta uporabe.

Za potrebe nastavitev ali odpravljanja konkretnih težav in napak na sistemu ali v povezavi z uporabo sistema lahko ponudnik od najemnika pridobi tudi druge osebne podatke. V tem primeru bo ponudnik ravnal z njimi enako skrbno kot z drugimi osebnimi podatki in jih bo pri sebi izbrisal takoj, ko preneha obstajati razlog za njihovo pridobitev.


11. Sprememba splošnih pogojev, cenika in pogodbe


32. člen


Družba FLYFISH TECHNOLOGIES d.o.o. lahko v skladu s svojo poslovno politiko spremeni splošne pogoje poslovanja, cenik in najemno pogodbo. O navedenem mora obvestiti najemnika kot to določa člen 13.

V kolikor najemnik ne odstopi od pogodbe v roku devetdeset (90) dni od objave, se šteje, da se s spremembo strinja in jo sprejema.


Splošni pogoji poslovanja v PDF obliki.